Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku

W dn. 26.02.2014 roku w posiedzeniu Zarządu wzięli udział członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Po przywitaniu zebranych członków ZO i zaproszonych gości przez Prezesa Oddziału Zenona Sosnowskiego , przystąpiono do obrad. Na początku zebrania jednogłośnie został zatwierdzony porządek zebrania ZOPDL PTI.

Następnie po sugestii kol . Wiesława Półjanowicza - członka Prezydium ZO zatwierdzono jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia. W kolejnym punkcie obrad Prezes OPDL poinformował zebranych o najważniejszych tematach poruszanych na posiedzeniach ZG jakie odbyły się odostatniego posiedzenia ZO PTI.

Nastepnie podjęto jednogłośnie uchwałę o skreśleniu członków naszego oddziału PTI z listy członków głównie z powodów nieuregulowanych płatności składek, natomiast w kolejnym punkcie porządku obrad po analizie dokumentacji (deklaracji członkowskich) jednogłośnie przyjęto uchwałę ZO w sprawie przyjęć nowych członków w poczet naszego OPDL PTI.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes przestawił informację o budżecie naszego oddziału na 2014 r. i sprawozdanie z realizacji budżetu w 2013 r. , po dyskusji analitycznej z optymizmem zakończono analizowany punkt. W kolejnym punkcie podjęto uchwałę wyznaczającą dzień 22 marca 2014 r. na II Walne Zgromadzenie OPDL PTI .

Następnie Prezes naszego Oddziału zainicjował dyskusję na temat kolejnej cyklicznej konferencji TERW’2014 i III Podlaskiego Spotkania Członkowskiego. Po dyskusji dokonano przeglądu wpłat członkowskich - stan rzeczywisty oceniono jako dobry. W kolejnym porządku zebrania zwrócono uwagę na nową szatę graficzną strony WWW naszego OPDL PTI i jej nową zmodyfikowaną zawartość, w tym merytoryczną.

W kolejnym punkcie ZOPDL podjął dyskusję nt realizacji uchwały z posiedzenia ZO w Hołnach Mejera dotyczącej umieszczenia strony OPDL na FB. W sprawach różnych kol . Zdzisław Babicz podjął temat podpisania umowy partnerskiej OPDL PTI z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ustalono jako temat otwarty do dalszych działań. Po krótkiej wymianie informacji i koncepcjach w sprawach różnych Prezes OPDL PTI podziękował wszystkim za przybycie i tym samym obrady zostały zakończone.

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej