Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku

W dn. 26.02.2014 roku w posiedzeniu Zarządu wzięli udział członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Po przywitaniu zebranych członków ZO i zaproszonych gości przez Prezesa Oddziału Zenona Sosnowskiego , przystąpiono do obrad. Na początku zebrania jednogłośnie został zatwierdzony porządek zebrania ZOPDL PTI.

Następnie po sugestii kol . Wiesława Półjanowicza - członka Prezydium ZO zatwierdzono jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia. W kolejnym punkcie obrad Prezes OPDL poinformował zebranych o najważniejszych tematach poruszanych na posiedzeniach ZG jakie odbyły się odostatniego posiedzenia ZO PTI.

Nastepnie podjęto jednogłośnie uchwałę o skreśleniu członków naszego oddziału PTI z listy członków głównie z powodów nieuregulowanych płatności składek, natomiast w kolejnym punkcie porządku obrad po analizie dokumentacji (deklaracji członkowskich) jednogłośnie przyjęto uchwałę ZO w sprawie przyjęć nowych członków w poczet naszego OPDL PTI.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes przestawił informację o budżecie naszego oddziału na 2014 r. i sprawozdanie z realizacji budżetu w 2013 r. , po dyskusji analitycznej z optymizmem zakończono analizowany punkt. W kolejnym punkcie podjęto uchwałę wyznaczającą dzień 22 marca 2014 r. na II Walne Zgromadzenie OPDL PTI .

Następnie Prezes naszego Oddziału zainicjował dyskusję na temat kolejnej cyklicznej konferencji TERW’2014 i III Podlaskiego Spotkania Członkowskiego. Po dyskusji dokonano przeglądu wpłat członkowskich - stan rzeczywisty oceniono jako dobry. W kolejnym porządku zebrania zwrócono uwagę na nową szatę graficzną strony WWW naszego OPDL PTI i jej nową zmodyfikowaną zawartość, w tym merytoryczną.

W kolejnym punkcie ZOPDL podjął dyskusję nt realizacji uchwały z posiedzenia ZO w Hołnach Mejera dotyczącej umieszczenia strony OPDL na FB. W sprawach różnych kol . Zdzisław Babicz podjął temat podpisania umowy partnerskiej OPDL PTI z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ustalono jako temat otwarty do dalszych działań. Po krótkiej wymianie informacji i koncepcjach w sprawach różnych Prezes OPDL PTI podziękował wszystkim za przybycie i tym samym obrady zostały zakończone.

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.