Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku

W dn. 26.02.2014 roku w posiedzeniu Zarządu wzięli udział członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Po przywitaniu zebranych członków ZO i zaproszonych gości przez Prezesa Oddziału Zenona Sosnowskiego , przystąpiono do obrad. Na początku zebrania jednogłośnie został zatwierdzony porządek zebrania ZOPDL PTI.

Następnie po sugestii kol . Wiesława Półjanowicza - członka Prezydium ZO zatwierdzono jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia. W kolejnym punkcie obrad Prezes OPDL poinformował zebranych o najważniejszych tematach poruszanych na posiedzeniach ZG jakie odbyły się odostatniego posiedzenia ZO PTI.

Nastepnie podjęto jednogłośnie uchwałę o skreśleniu członków naszego oddziału PTI z listy członków głównie z powodów nieuregulowanych płatności składek, natomiast w kolejnym punkcie porządku obrad po analizie dokumentacji (deklaracji członkowskich) jednogłośnie przyjęto uchwałę ZO w sprawie przyjęć nowych członków w poczet naszego OPDL PTI.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes przestawił informację o budżecie naszego oddziału na 2014 r. i sprawozdanie z realizacji budżetu w 2013 r. , po dyskusji analitycznej z optymizmem zakończono analizowany punkt. W kolejnym punkcie podjęto uchwałę wyznaczającą dzień 22 marca 2014 r. na II Walne Zgromadzenie OPDL PTI .

Następnie Prezes naszego Oddziału zainicjował dyskusję na temat kolejnej cyklicznej konferencji TERW’2014 i III Podlaskiego Spotkania Członkowskiego. Po dyskusji dokonano przeglądu wpłat członkowskich - stan rzeczywisty oceniono jako dobry. W kolejnym porządku zebrania zwrócono uwagę na nową szatę graficzną strony WWW naszego OPDL PTI i jej nową zmodyfikowaną zawartość, w tym merytoryczną.

W kolejnym punkcie ZOPDL podjął dyskusję nt realizacji uchwały z posiedzenia ZO w Hołnach Mejera dotyczącej umieszczenia strony OPDL na FB. W sprawach różnych kol . Zdzisław Babicz podjął temat podpisania umowy partnerskiej OPDL PTI z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ustalono jako temat otwarty do dalszych działań. Po krótkiej wymianie informacji i koncepcjach w sprawach różnych Prezes OPDL PTI podziękował wszystkim za przybycie i tym samym obrady zostały zakończone.

Aktualności

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej

2017-11-06 Podlaskie EduInnowacje 2017

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.... czytaj wiecej

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej