Regulamin Komisji ds. współpracy z Parkami Naukowo- Technologicznymi

Załącznik nr 1 do Uchwały 02/I/11

§1. Cel powołania komisji ds. współpracy z Parkami Naukowo-Technologicznymi

1.1. Celem nadrzędnym Komisji ds. współpracy z Parkami Naukowo-Technologicznymi (dalej "komisji") jest włączanie się w aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo-badawczym, w porozumieniu z Parkami Naukowo-Technologicznymi, mieszczącymi się na obszarze działalności Oddziału Podlaskiego PTI. W ramach działalności komisja utrzymuje kontakty ze strukturami wspomnianych Parków Naukowo-Technologicznych.

1.2. Cele szczegółowe oraz inicjatywy i zadania wspierające cel nadrzędny komisja wypracowuje w ramach bieżącej działalności.

§2. Władza i członkowie komisji

2.1. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji.

2.2. Członkami komisji, w tym przewodniczącym, są wybrani członkowie Oddziału Podlaskiego PTI, powołani przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

2.3. Liczba członków komisji nie może być mniejsza niż dwie osoby.

§3. Metody i środki działania komisji

3.1. Komisja definiuje inicjatywy i zadania zmierzające do realizacji określonych w regulaminie celów.

3.2. Inicjatywy i zadania komisja realizuje samodzielnie lub poprzez powoływanie zespołów zadaniowych. W skład zespołów powoływani są przez komisję członkowie Oddziału Podlaskiego PTI.

3.3. Komisja współpracuje bezpośrednio z Prezesem Oddziału Podlaskiego PTI oraz w zakresie określonych w regulaminie celów realizuje wytyczne Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI.

3.4. Komisja pracuje w zależności od potrzeb tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami, również z użyciem formy elektronicznej. Materiał końcowy pracy komisji będzie przedstawiony Zarządowi Oddziału Podlaskiego PTI w postaci dokumentu papierowego (minimum w jednym egzemplarzu) oraz w postaci dokumentu elektronicznego.

3.5. Zebrania członków komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji.

3.6. Decyzje na zebraniach członków komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczący komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W przypadku, kiedy komisja składa się z dwóch członków, decyzje zapadają wyłącznie jednomyślnie.

§4. Postanowienia różne

4.1. Komisja jest powoływana i odwoływana przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

4.2. Regulamin komisji oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej