Regulamin Komisji ds. współpracy z Parkami Naukowo- Technologicznymi

Załącznik nr 1 do Uchwały 02/I/11

§1. Cel powołania komisji ds. współpracy z Parkami Naukowo-Technologicznymi

1.1. Celem nadrzędnym Komisji ds. współpracy z Parkami Naukowo-Technologicznymi (dalej "komisji") jest włączanie się w aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo-badawczym, w porozumieniu z Parkami Naukowo-Technologicznymi, mieszczącymi się na obszarze działalności Oddziału Podlaskiego PTI. W ramach działalności komisja utrzymuje kontakty ze strukturami wspomnianych Parków Naukowo-Technologicznych.

1.2. Cele szczegółowe oraz inicjatywy i zadania wspierające cel nadrzędny komisja wypracowuje w ramach bieżącej działalności.

§2. Władza i członkowie komisji

2.1. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji.

2.2. Członkami komisji, w tym przewodniczącym, są wybrani członkowie Oddziału Podlaskiego PTI, powołani przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

2.3. Liczba członków komisji nie może być mniejsza niż dwie osoby.

§3. Metody i środki działania komisji

3.1. Komisja definiuje inicjatywy i zadania zmierzające do realizacji określonych w regulaminie celów.

3.2. Inicjatywy i zadania komisja realizuje samodzielnie lub poprzez powoływanie zespołów zadaniowych. W skład zespołów powoływani są przez komisję członkowie Oddziału Podlaskiego PTI.

3.3. Komisja współpracuje bezpośrednio z Prezesem Oddziału Podlaskiego PTI oraz w zakresie określonych w regulaminie celów realizuje wytyczne Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI.

3.4. Komisja pracuje w zależności od potrzeb tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami, również z użyciem formy elektronicznej. Materiał końcowy pracy komisji będzie przedstawiony Zarządowi Oddziału Podlaskiego PTI w postaci dokumentu papierowego (minimum w jednym egzemplarzu) oraz w postaci dokumentu elektronicznego.

3.5. Zebrania członków komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji.

3.6. Decyzje na zebraniach członków komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczący komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W przypadku, kiedy komisja składa się z dwóch członków, decyzje zapadają wyłącznie jednomyślnie.

§4. Postanowienia różne

4.1. Komisja jest powoływana i odwoływana przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

4.2. Regulamin komisji oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.