Regulamin Komisji ds. współpracy z Parkami Naukowo- Technologicznymi

Załącznik nr 1 do Uchwały 02/I/11

§1. Cel powołania komisji ds. współpracy z Parkami Naukowo-Technologicznymi

1.1. Celem nadrzędnym Komisji ds. współpracy z Parkami Naukowo-Technologicznymi (dalej "komisji") jest włączanie się w aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo-badawczym, w porozumieniu z Parkami Naukowo-Technologicznymi, mieszczącymi się na obszarze działalności Oddziału Podlaskiego PTI. W ramach działalności komisja utrzymuje kontakty ze strukturami wspomnianych Parków Naukowo-Technologicznych.

1.2. Cele szczegółowe oraz inicjatywy i zadania wspierające cel nadrzędny komisja wypracowuje w ramach bieżącej działalności.

§2. Władza i członkowie komisji

2.1. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji.

2.2. Członkami komisji, w tym przewodniczącym, są wybrani członkowie Oddziału Podlaskiego PTI, powołani przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

2.3. Liczba członków komisji nie może być mniejsza niż dwie osoby.

§3. Metody i środki działania komisji

3.1. Komisja definiuje inicjatywy i zadania zmierzające do realizacji określonych w regulaminie celów.

3.2. Inicjatywy i zadania komisja realizuje samodzielnie lub poprzez powoływanie zespołów zadaniowych. W skład zespołów powoływani są przez komisję członkowie Oddziału Podlaskiego PTI.

3.3. Komisja współpracuje bezpośrednio z Prezesem Oddziału Podlaskiego PTI oraz w zakresie określonych w regulaminie celów realizuje wytyczne Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI.

3.4. Komisja pracuje w zależności od potrzeb tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami, również z użyciem formy elektronicznej. Materiał końcowy pracy komisji będzie przedstawiony Zarządowi Oddziału Podlaskiego PTI w postaci dokumentu papierowego (minimum w jednym egzemplarzu) oraz w postaci dokumentu elektronicznego.

3.5. Zebrania członków komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji.

3.6. Decyzje na zebraniach członków komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczący komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W przypadku, kiedy komisja składa się z dwóch członków, decyzje zapadają wyłącznie jednomyślnie.

§4. Postanowienia różne

4.1. Komisja jest powoływana i odwoływana przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

4.2. Regulamin komisji oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

Aktualności

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej

2017-11-06 Podlaskie EduInnowacje 2017

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.... czytaj wiecej

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej