Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku 24.02.2012 r

Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI
w Białymstoku z dnia 24.02.2012 r.

W posiedzeniu Zarządu w dniu 24.02.2012 r. wzięło udział pięciu członków Zarządu oraz zaproszeni goście.

Po przywitaniu przez Prezesa zebranych Członków Zarządu i zaproszonych gości Prezes rozpoczął zebranie. Na wstępnie został zatwierdzony porządek obrad Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI. Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI przystąpił do obrad.

W punkcie 2 porządku obrad głos zabrał zaproszony gość prof. R. Kotowski z PWSIiP w Łomży, który przedstawił informacje na temat przygotowań do Podlaskiej Konferencji „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla edukacji”, która ma się odbyć w dniach 30-31 maja 2012r. w Łomży.

W punkcie 3 porządku został zatwierdzony protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI.

W następnym punkcie Prezes Oddziału Podlaskiego PTI poinformował zebranych o dwóch odbytych posiedzeniach ZG PTI z 17.12.2011r. powiązane z galą 30-lecia PTI, zmianą Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL, wdrażaniem kokpitu oraz zgody ZG PTI na powstanie Koła PTI w Radomiu w strukturach Oddziału Podlaskiego PTI.

Na kolejnym posiedzeniu ZG PTI w dniu 21.01.2012r. omawiany był stan przygotowań do ŚDSI, który ma się odbyć w dniu 17 maja 2012r. w Warszawie, poruszana była sprawa ACTA w której opinię negatywną wydał Zarząd Główny PTI oraz informacje o opinii m. in. naszego kol. Zdzisława Babicza w sprawie projektu rozporządzenia o cyfrowej szkole.

Prezes poinformował również o sfinalizowaniu umowy dwustronnej z Parkiem Naukowo- Technologicznym w Białymstoku oraz o patronacie honorowym Konferencji „BITech Administracja” organizowanej przez Biatel BIT S.A w dniach 1-2 marca 2012r. w Bobrowej Dolinie.

W punkcie 5 informacje z Walnego Zebrania Koła PTI w Radomiu przedstawił członek Zarządu kol. Władysław Błaszko, który został nowo wybranym przewodniczącym Koła. Przedstawił on plany rozwoju i działania na bieżący rok. W punkcie 6 powołano Koło PTI w Łomży.

W kolejnym punkcie porządku obrad Oddziału PDL PTI zatwierdzono regulamin Sekcji Rozwoju ECDL.

W punkcie 8 Zarząd rozpatrzył sprawy członkowskie - przyjęcia nowych członków do Kół PTI w Radomiu i w Łomży.

W kolejnym punkcie Prezes Z. Sosnowski przedstawił informacje o stanie wpłat składek członkowskich.

W następnym punkcie Prezes poinformował o Konferencji naukowej TERW'2012, która odbędzie się w dniach 12-14.09.2012r. w Hołnach Mejera i spotkaniu członków Oddziału Podlaskiego PTI w ramach tej konferencji w Hołnach Mejera w dniach 15-16.09.2012r..

W punkcie 10 zebrania kol. Wiesław Półjanowicz przedstawił informacje o działającej już stronie internetowej Naszego Oddziału PTI, którą opiekuje się kol. K. Popowski i dalszym jej rozwojem oraz koncepcją przebudowy niektórych sekcji strony.

W sprawach różnych i wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu po czym II Zebranie Zarządu zakończył Prezes Oddziału kol. Zenon Sosnowski dziękując serdecznie wszystkim za przybycie.

Komunikat sporządził kol. Wiesław Półjanowicz.
Białystok dn. 24.02.2012r.

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej