Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku 24.02.2012 r

Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI
w Białymstoku z dnia 24.02.2012 r.

W posiedzeniu Zarządu w dniu 24.02.2012 r. wzięło udział pięciu członków Zarządu oraz zaproszeni goście.

Po przywitaniu przez Prezesa zebranych Członków Zarządu i zaproszonych gości Prezes rozpoczął zebranie. Na wstępnie został zatwierdzony porządek obrad Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI. Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI przystąpił do obrad.

W punkcie 2 porządku obrad głos zabrał zaproszony gość prof. R. Kotowski z PWSIiP w Łomży, który przedstawił informacje na temat przygotowań do Podlaskiej Konferencji „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla edukacji”, która ma się odbyć w dniach 30-31 maja 2012r. w Łomży.

W punkcie 3 porządku został zatwierdzony protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI.

W następnym punkcie Prezes Oddziału Podlaskiego PTI poinformował zebranych o dwóch odbytych posiedzeniach ZG PTI z 17.12.2011r. powiązane z galą 30-lecia PTI, zmianą Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL, wdrażaniem kokpitu oraz zgody ZG PTI na powstanie Koła PTI w Radomiu w strukturach Oddziału Podlaskiego PTI.

Na kolejnym posiedzeniu ZG PTI w dniu 21.01.2012r. omawiany był stan przygotowań do ŚDSI, który ma się odbyć w dniu 17 maja 2012r. w Warszawie, poruszana była sprawa ACTA w której opinię negatywną wydał Zarząd Główny PTI oraz informacje o opinii m. in. naszego kol. Zdzisława Babicza w sprawie projektu rozporządzenia o cyfrowej szkole.

Prezes poinformował również o sfinalizowaniu umowy dwustronnej z Parkiem Naukowo- Technologicznym w Białymstoku oraz o patronacie honorowym Konferencji „BITech Administracja” organizowanej przez Biatel BIT S.A w dniach 1-2 marca 2012r. w Bobrowej Dolinie.

W punkcie 5 informacje z Walnego Zebrania Koła PTI w Radomiu przedstawił członek Zarządu kol. Władysław Błaszko, który został nowo wybranym przewodniczącym Koła. Przedstawił on plany rozwoju i działania na bieżący rok. W punkcie 6 powołano Koło PTI w Łomży.

W kolejnym punkcie porządku obrad Oddziału PDL PTI zatwierdzono regulamin Sekcji Rozwoju ECDL.

W punkcie 8 Zarząd rozpatrzył sprawy członkowskie - przyjęcia nowych członków do Kół PTI w Radomiu i w Łomży.

W kolejnym punkcie Prezes Z. Sosnowski przedstawił informacje o stanie wpłat składek członkowskich.

W następnym punkcie Prezes poinformował o Konferencji naukowej TERW'2012, która odbędzie się w dniach 12-14.09.2012r. w Hołnach Mejera i spotkaniu członków Oddziału Podlaskiego PTI w ramach tej konferencji w Hołnach Mejera w dniach 15-16.09.2012r..

W punkcie 10 zebrania kol. Wiesław Półjanowicz przedstawił informacje o działającej już stronie internetowej Naszego Oddziału PTI, którą opiekuje się kol. K. Popowski i dalszym jej rozwojem oraz koncepcją przebudowy niektórych sekcji strony.

W sprawach różnych i wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu po czym II Zebranie Zarządu zakończył Prezes Oddziału kol. Zenon Sosnowski dziękując serdecznie wszystkim za przybycie.

Komunikat sporządził kol. Wiesław Półjanowicz.
Białystok dn. 24.02.2012r.

Aktualności

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej

2017-11-06 Podlaskie EduInnowacje 2017

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.... czytaj wiecej

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej