Regulamin Sekcji Rozwoju ECDL - PTI oddział Podlaski

Regulamin Sekcji Rozwoju ECDL
przy Oddziale Podlaskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Sekcji Rozwoju ECDL zwana dalej Sekcją Egzaminatorów i Sympatyków ECDL prowadzi działalność w oparciu o statut Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), uchwały Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI oraz niniejszy Regulamin.

§ 2.

Sekcji Rozwoju ECDL przy Oddziale Podlaskim PTI zwana dalej w skrócie „Sekcją” ściśle współpracuje z Zarządem Oddziału Podlaskiego PTI, oraz Regionalnym Koordynatorem ECDL Region Białystok. Sekcja może współpracować z organizacjami o podobnym profilu działania, w zakresie uzgodnionym z Regionalnym Koordynatorem ECDL, który swe postanowienia w tym względzie uzgadnia z Zarządem Oddziału Podlaskiego PTI.

2. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4.

Celem Sekcji jest:

 1. intensyfikacja i dalszy rozwój programu ECDL w województwie podlaskim i województwach ościennych
 2. popularyzowanie ECDL w środowiskach szkolnych i akademickich
 3. działania na rzecz rozwoju CE i LAB
 4. popularyzowanie idei certyfikacji ECDL jako ścieżki rozwoju zawodowego w środowiskach szkolnych, akademickich i biznesowych lub o podobnej treści podkreślając wartość certyfikacji
 5. ułatwianie wykonywania funkcji Egzaminatora ECDL.

§ 5.

Cele wymienione w § 4. Sekcja może realizować przez:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej oraz szkoleń na temat produktów i programów ECDL,
 2. współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, uczelniami, szkołami różnego szczebla, firmami szkoleniowymi i instytucjami w dziedzinie popularyzacji programu ECDL,
 3. organizowanie wymiany materiałów i informacji między egzaminatorami ECDL,
 4. organizowanie szkoleń, odczytów, staży, konferencji, warsztatów, seminariów i narad szczególnie dla egzaminatorów ECDL,
 5. wspomaganie innych osób i organizacji popularyzujących program ECDL,
 6. wspieranie działań mających na celu stałe podnoszenie jakości prowadzonych egzaminów ECDL,
 7. organizowanie prac i konkursów mających na celu dalszy rozwój programu ECDL.

§ 6.

Sekcja bierze aktywny udział w innych działaniach zmierzających do osiągania statutowych celów Oddziału Podlaskiego PTI.

3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.

Członkami Sekcji mogą być:

 1. egzaminatorzy ECDL,
 2. członkowie PTI
 3. nauczyciele informatyki szkół i uczelni wyższych po złożeniu pisemnego oświadczenia o chęci uczestnictwa w pracach Sekcji,

§ 8.

Członek Sekcji zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Oddziału PTI,
 2. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Sekcji,
 3. aktywnego udziału w pracach Sekcji.

§ 9.

Członkostwo w Sekcji ustaje:

 1. w momencie utraty lub wygaśnięcia uprawnień egzaminatora ECDL,
 2. w momencie złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Sekcji lub wystąpieniu z PTI,
 3. w momencie utraty członkostwa PTI.

4.ORGANIZACJA PRACY I WŁADZE SEKCJI ECDL

§ 10.

Pracą Sekcji kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

 1. Przewodniczący,
 2. Sekretarz
 3. do 3 członków

§ 11.

Kadencja Zarządu Sekcji trwa dwa lata. W przypadku rezygnacji członka Zarządu w trakcie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 20% członków Zarządu.

§ 12.

Przewodniczący i Zarząd Sekcji są wybierani zwykłą większością głosów na Ogólnym Zebraniu Delegatów Sekcji. Wybór odbywa się w trybie ustalonym przez Zebranie. Zarząd Sekcji może wyłonić Prezydium.

§ 13.

Ukonstytuowanie się Zarządu Sekcji następuje na Ogólnym Zebraniu Delegatów Sekcji bezpośrednio po wyborach. Zmiana funkcji członków Zarządu w trakcie trwania kadencji może nastąpić na posiedzeniu Zarządu Sekcji w obecności upoważnionego przedstawiciela Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI. Decyzje w tej sprawie zapadają zwykłą większością głosów.

§ 14.

Zebrania Delegatów Sekcji zwoływane są przez Zarząd Sekcji nie rzadziej niż dwa razy do roku. Zebrania mają charakter sprawozdawczy, informacyjny lub sprawozdawczo- wyborczy. W Zebraniach Delegatów Sekcji uczestniczą:

 1. członkowie urzędującego Zarządu Sekcji ECDL,
 2. najaktywniejsi egzaminatorzy ECDL (osoby o największej liczbie przeprowadzonych egzaminów w regionie, według statystyki prowadzonej przez panel ECDL) w liczbie nie mniejszej niż liczba członków Zarządu Sekcji,
 3. egzaminatorzy ECDL wytypowani przez Regionalnego Koordynatora ECDL. Liczba wytypowanych tą drogą delegatów nie może przekroczyć liczby delegatów z punktu 2,
 4. członkowie PTI wytypowani przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI.

§ 15.

Zebrania Zarządu i Prezydium Zarządu Sekcji są zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

§ 16.

Postanowienia na wszystkich zebraniach członków Sekcji włącznie z posiedzeniami Zarządu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania lub Zarządu.

§ 17.

W ramach Sekcji mogą działać zespoły problemowe, grupy robocze lub inne struktury powoływane przez Zarząd Sekcji dla realizacji zadań związanych z działalnością Sekcji.

§ 18.

Obsługę administracyjną Sekcji prowadzi Sekretarz Sekcji.

§ 19.

Koszty działalności Sekcji są pokrywane z własnych środków członków Sekcji.

§ 20.

Zarząd Sekcji obowiązany jest przedkładać Zarządowi Oddziału Podlaskiego PTI roczne sprawozdania z działalności.

Postanowienia końcowe

§ 21.

Regulamin Sekcji oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, po wstępnym zaopiniowaniu przez Zebranie Delegatów Sekcji.

§ 22.

Wszelkie inne sprawy nie poruszone w niniejszym Regulaminie są regulowane przez Statut PTI.

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.