Komunikat z Posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku z dnia 15.07.2013 r.

Na posiedzeniu Zarządu Prezes poinformował wszystkich Członków Zarządu o dwóch posiedzeniach ZG PTI, które odbyły się w międzyczasie od ostatniego posiedzenia Zarządu Oddziału jak też podejmowanych uchwałach i inicjatywach.

Na szczególną uwagę zasługiwał pozytywny wynik finansowy PTI Oddziału Podlaskiego w bieżącym półroczu oraz wynik sprzedaży Certyfikacji ECDL, który wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego. Powstaje też bezpłatna elektroniczna wersja biuletynu PTI dostępna dla członków opłacających składki.

Oprócz wielu informacji z posiedzeń Zarządu Głównego PTI Prezes kol. Zenon Sosnowski poinformował zebranych o udzielonych rekomendacjach członkom Zarządu Oddziału Podlaskiego do pracy w wielu lokalnych i regionalnych przedsięwzięciach min z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz rekomendacjach naszych kolegów do pracy w roli ekspertów.

Zarząd przyjął jednogłośnie zgodnie ze Statutem uchwałę o skreśleniu z listy członków PTI 5 osób ze względu na zaległości w opłacaniu składek. Natomiast po analizie przedstawionych rekomendacji Zarządu Oddziału Podlaskiego przyjął w poczet nowych członków Oddziału 13 osób.

Zarząd omówił kwestię organizacyjną tegorocznej VIII Konferencji TERW, która odbędzie się z w dniach 25 - 28.09 .2013r. w Hołnach Mejera. Również podjął ostateczną decyzję o organizacji II Podlaskiego Spotkania Członkowskiego, które odbędzie się w dniach 28 - 29.09 .2013r. w Hołnach Mejera.

Następnie Prezes kol. Zenon Sosnowski przedstawił stan opłaconych składek z br. Kolejną sprawą obrad był temat przebudowy strony internetowej Oddziału Podlaskiego.

W sprawach różnych zabrał głos kol. Zdzisław Babicz informując o pierwszym inauguracyjnym spotkaniu Zespołu Ekspertów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz o inicjatywach na Konferencji „Informatyka w Edukacji” w Toruniu.

Poruszono również temat ilości godzin technologii informacyjnej w uczelniach nieinformatycznych oraz kwestię ewentualnych przyszłych partnerstw Organizacji z Oddziałem Podlaskim PTI.

Zebranie Zarządu zakończył Prezes Oddziału kol. Zenon Sosnowski dziękując serdecznie wszystkim za przybycie.

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej