Komunikat z Posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku z dnia 15.07.2013 r.

Na posiedzeniu Zarządu Prezes poinformował wszystkich Członków Zarządu o dwóch posiedzeniach ZG PTI, które odbyły się w międzyczasie od ostatniego posiedzenia Zarządu Oddziału jak też podejmowanych uchwałach i inicjatywach.

Na szczególną uwagę zasługiwał pozytywny wynik finansowy PTI Oddziału Podlaskiego w bieżącym półroczu oraz wynik sprzedaży Certyfikacji ECDL, który wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego. Powstaje też bezpłatna elektroniczna wersja biuletynu PTI dostępna dla członków opłacających składki.

Oprócz wielu informacji z posiedzeń Zarządu Głównego PTI Prezes kol. Zenon Sosnowski poinformował zebranych o udzielonych rekomendacjach członkom Zarządu Oddziału Podlaskiego do pracy w wielu lokalnych i regionalnych przedsięwzięciach min z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz rekomendacjach naszych kolegów do pracy w roli ekspertów.

Zarząd przyjął jednogłośnie zgodnie ze Statutem uchwałę o skreśleniu z listy członków PTI 5 osób ze względu na zaległości w opłacaniu składek. Natomiast po analizie przedstawionych rekomendacji Zarządu Oddziału Podlaskiego przyjął w poczet nowych członków Oddziału 13 osób.

Zarząd omówił kwestię organizacyjną tegorocznej VIII Konferencji TERW, która odbędzie się z w dniach 25 - 28.09 .2013r. w Hołnach Mejera. Również podjął ostateczną decyzję o organizacji II Podlaskiego Spotkania Członkowskiego, które odbędzie się w dniach 28 - 29.09 .2013r. w Hołnach Mejera.

Następnie Prezes kol. Zenon Sosnowski przedstawił stan opłaconych składek z br. Kolejną sprawą obrad był temat przebudowy strony internetowej Oddziału Podlaskiego.

W sprawach różnych zabrał głos kol. Zdzisław Babicz informując o pierwszym inauguracyjnym spotkaniu Zespołu Ekspertów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz o inicjatywach na Konferencji „Informatyka w Edukacji” w Toruniu.

Poruszono również temat ilości godzin technologii informacyjnej w uczelniach nieinformatycznych oraz kwestię ewentualnych przyszłych partnerstw Organizacji z Oddziałem Podlaskim PTI.

Zebranie Zarządu zakończył Prezes Oddziału kol. Zenon Sosnowski dziękując serdecznie wszystkim za przybycie.

Aktualności

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej

2017-11-06 Podlaskie EduInnowacje 2017

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.... czytaj wiecej

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej